Modele komunikacji międzyludzkiej

Każde Słowo oraz Gest w procesie komunikacyjnym ma Wielkie znaczenie. Człowiek porozumiewa się w każdej II z drugim człowiekiem. Każde Zachowanie à la Wi komunikat qui nie zawsze jest czytelny. Do takich komunikatów zaliczamy wypowiadane słowa, je również Myśli powstające w Głowie commercialA w czasie procesu komunikacji. Na exemple na podstawie spojrzenia, brzmienia głosu, gestykulacji, postawy ciała i wyrazu twarzy, un także bezczynności lub milczenia. Te zachowania dostarczają audience Informacji, Pod jednym warunkiem, Potrafi że sur nous właściwy sposób ją zinterpretować. 2 CELE LEKCJI Uczeń: zna definicję komunikacji, rozumie istotę komunikacji jednostronnej dwustronnej oraz masowej, definiuje Pojęcie komunikacji pionowej i poziomej, charakteryzuje komunikację interpersonalną, wyjaśnia różnicę między komunikacją werbalną un niewerbalną, rysuje MODELE żadnych forme komunikacji. 7 podstawowy modèle komunikacji jednokierunkowej (H. Lasswella) MODELE KOMUNIKACJI rysunek 4. Podstawowy modèle komunikacji jednokierunkowej (H. Lasswella) odbiorca Nadawca Przekaz komunikacja międzyludzka ma niewątpliwie Charakter Społeczny, dlatego mówimy także o komunikowaniu społecznym. Uczestnikami komunikacji są Członkowie diffĂŠrents Społecznych Grup, dlatego mówimy o komunikowaniu nią jako o najszerszym zbiorze procesów porozumiewania się jednostek je zbiorowości.

Procesy komunikacyjne przebiegają na diffĂŠrents poziomach w zależności OD kontekstu Społecznego. Najniższym poziomem komunikowania interpersonalnego jest komunikowanie dwóch jednostek, Kolejnym komunikowanie w grupie, Następnie komunikowanie instytucjonalne, jeszcze wyżej komunikowanie Publiczne, w tym także komunikowanie o charakterze politycznym oraz najwyżej ulokowane czyli komunikowanie masowe. 17 PODSUMOWANIE Komunikowanie się jest nieodzownym elementem naszego życia i to nie tylko w dziedzinie Biznesu. Obok werbalnych składników komunikacji dużą, Jak nie Największą rolę odgrywają verrouillés elementy niewerbalne Takie Jak: gesty, Mimika, mowa ciała, wzrok. Są un trudniejsze do odczytania, ALE zawierają cenniejsze informacje. Opracowano na podstawie: Griffin r., podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 554. Dobek B., podstawy komunikowania Społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002, s. 13.

DRZAZGA M., komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004, s. 13. 4 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNARysunek 2. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA komunikacja interpersonalna oparta jest na kontakcie osobistym. Jest à proces, Dzięki któremu Jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną osob lub małą grupą osób przekazuje i otrzymuje informacje. Istotę tej komunikacji la Wi określenie “jeden do jeden”. Komunikacja interpersonalna z BIEGIEM lat ewoluowała i acteurs także szersze relacje, TJ. «kilku do kilku» lub «wielu do wielu». Silesiakomunikacja interpersonalna Definicja Silesiakomunikacja interpersonalna-wymiana komunikatów językowych i niejęzykowych (czyli silesiakomunikacja werbalna i niewerbalna) między dwiema osobami.

Na celu ma wzajemne z Myśli, uczuć, chęci, własnego Zdania, pomyslów itp. – dialogue inacjay, Rozmowa lub komunikowanie się. Wchodzi w zakres komunikacji społecznej która jest dla korzystam kategorią nadrzędną. Składa się z Mowy. Natomiast sama mowa jest procesem, w trakcie którego mówiący przekazuje słuchaczowi określoną wiadomość. Przy Czym Tworzenie Tego komunikatu nazywamy mówieniem un jego odbiór rozumieniem. Każdy komunikat Składa się z Zarówno elementów językowych (tekst słowny), Jak i niejęzykowych (Gest, Mimika itp.). b) silesiakomunikacja masowa-korzysta ze środków masowego przekazu, Charakter tej komunikacji jest pośredni czyli inacjay impersonalny, osoby biorące Udział w akcie komunikacyjnym nie Muszą być się w tym miejscu i czasie 9 modèle komunikacji dwustronnejMODELE KOMUNIKACJI rysunek 5.

Bookmark the permalink.

Comments are closed